داستان چیست به قلم سمیه عابد منتشر شد

داستان چیست؟وقتی می گوییم داستان، باید توجه داشته باشیم که منظور ما از این کلمه چیست.گاهی ما می گوییم:”  من داستان این انیمیشن رادوست ندارم.”در اینجا منظور ما معنای عمومی داستان است؛