غلامرضاابراهیمی مدیر انتشارات ستاره جاوید

غلامرضاابراهیمی (رضای بیرجندی) مدیرانتشارات ستاره جاوید به مناسبت اولین سالروز تاسیس این انتشارات مراتب تشکر و سپاس خود را ازاساتید و نویسندگان نو قلم و شاعرانابرازکرد.