کتابهای «قطاری با خاطره های مست» و «ثانیه های خیس» منتشر شد.

کتابهای «قطاری با خاطره های مست» و «ثانیه های خیس» مجموعه ای از اشعار سپید سروده عارفه رویین توسط انتشارات ستاره جاوید منتشر شد.