نقد کتاب فصل بارانی اثر خانم نسیبه توفیقی در انجمن ادبی فرزانگان

آیین نقد کتاب فصل بارانی اثر خانم نسیبه توفیقی در سوم دی ماه ۱۳۹۷ در انجمن ادبی فرزانگان مجیدیه،سرای شمس با حضور اساتید و فرهیختگان و ادب دوستان برگزار شد.