کتاب سبد سبد ستاره از رضای بیرجندی منتشر شد

کتاب سبد سبد ستاره دومین مجموعه ترانه های کودکانه رضای بیرجندی (غلامرضا ابراهیمی)ست که اخیرا” (1396) توسط انتشارات ستاره جاوید به چاپ رسیده است.