دکتر کاظم معتمد نژاد پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران

دکتر کاظم معتمد نژاد پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران در سال ۱۳۱۳ در روستای مود از بخش مرکزی شهرستان بیرجند متولد شد.