زهرا دودمان

دکتر فاطمه زهرا دودمان ( نویسنده، محقق، پژوهشگر )

دکتر فاطمه زهرا دودمان نویسنده ،محقق،پژوهشگردر سال ۱۳۴۷ درروستای رک از توابع شهرستان بیرجند به دنیا

آمد  ،وی دانش آموخته  رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۱۳۷۵ است ،

ادامه مطلب