معرفی کتاب در لحظه دلواپسی(از رضای بیرجندی)

معرفی کتاب در لحظه دلواپسی دومین کتاب رضای بیرجندی ست که در قالب غزل سروده شده است و مشتمل بر 36 غزل است.چاپ دوم آن با تجدید نظر توسط انتشارات ستاره جاوید در سال 1396 انجام شده است