محمد کاظم کاظمی

ارتباط موثر بین شاعران خراسانی و افغانستانی

ارتباط موثر بین افغانستان به‌ویژه مردم شهر هرات  علاقه بسیاری به ادبیات فارسی و بازیابی نیمه‌های گمشده خراسان دارند،زیرا افغانستان و خراسان از

تاریخ و تمدن مشترک برخوردارند.

ادامه مطلب