خدمات ملکه گوهرشادبیگم و فرزندان او

۷۴۰,۰۰۰ ریال

نویسنده این کتاب با مطالعه منابع مختلف در دسترس کوشیده است بسیاری از مطالب و موضوعات اساسی مرتبط به تاریخ تمدن اسلام در دوران تیموری از جمله شکوفایی تمدن و فرهنگ خراسان بزرگ در عرصة معماری در هرات، سمرقند و مشهد را به مردم زمانه بشناساند که در عصر شاهرخ پایه گزاری شده است و در امتداد زمان در دوره‌های بعدی، سلاطین دیگر این خاندان ادامه یافته است.
این توسعه و شکوفایی فرهنگی مدیون اراده قاطع و مدیریت سالم شاهان تیموری بویژه شاهرخ تیموری و همسرش ملکه گوهر شاد بیگم و فرزندان علم دوست و هنرمند آن دو بوده است.
نگاه شاهان تیموری در ارتباط با پیشرفت و توسعه فرهنگی خراسان و بویژه هرات براساس پارادایم دینی بوده است. این نوع نگاه در تمامی مظاهر فرهنگ و تمدن این دوره به¬وضوح قابل مشاهده است.
توجه و ارزش قایل شدن به بستر تمدن ساز و آموزش نیروی انسانی در جهت ارتقای فرهنگ و تمدن اسلامی نکته بارز است که شاهان تیموری و در ابتدا شاهرخ بدان توجه نموده است.
تأثیر پذیری شاهرخ از نظرات علمی و فرهنگی ملکه گوهرشاد بیگم یکی از نکته‌هایی است که در این کتاب به آن توجه شده است. این زن مدیر و مدبر و علم دوست و فرهنگ پرور در تمامی عرصه‌های پیشرفت هرات در دوران شوهرش شاهرخ میرزا نقش اساسی داشته است.
کتابی که در پیش روی شماست شامل شش فصل است که به ترتیب زندگینامه و خدمات ملکه گوهرشاد بیگم و فرزندان او الغ بیگ، ابراهیم میرزا و بایسنقر میرزا را شرح داده است.در فصل پنجم و ششم نگرشی بر کانون های درخشان علمی هرات و سمرقند نموده است.

سرشناسه : ابراهیمی، غلامرضا، 1349
‏عنوان و نام پديدآور : خدمات ملکه گوهرشاد بیگم و فرزندان او به فرهنگ، هنر و تمدن خراسان بزرگ/تحقیق، بررسی و پژوهش غلامرضا ابراهیمی
‏مشخصات نشر : تهران: ستاره جاوید، ‏1401 .
‏مشخصات ظاهری : ‏‫132 ص.‏‫5/14×5/21س‌م.
‏شابک : ‏‫ 9- 51- 6254- 622-978
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
موضوع گ‍وه‍رش‍اد‏‫، ۷۸۰‏-‏۸۶۱ق.
‏موضوع : ایران — تاریخ — تیموریان، ۷۷۱ – ۹۱۱ق.
‏رده بندی کنگره : DSR۱۱۱۶
‏رده بندی دیویی :   ۹۵۵/۰۶۶۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی :
 ۸۹۳۰۸۸۹

توضیحات تکمیلی

وزن 200 g