کتابهای پذیرفته شده  ۱۳۹۸
کتابهای پذیرفته شده ۱۳۹۸

بدینوسیله به

کتابهای پذیرفته شده درسه ماهه سوم ۹۷
کتابهای پذیرفته شده درسه ماهه سوم ۹۷

بدینوسیله به

کتاب های پذیرفته شده در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷
کتاب های پذیرفته شده در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷

بدینوسیله به آگاهی نویسندگان و شعرای عزیز همکار انتشارات ستاره جاوید می رساند کتاب های ذیل در سه ماهه اول سال جاری پس از بررسی تایید و جهت چاپ پذیرفته شده اند. (بیشتر…)

کتابهای  ادبی  پذیرفته  شده  و  در دست چاپ انتشارات  ستاره  جاوید
کتابهای ادبی پذیرفته شده و در دست چاپ انتشارات ستاره جاوید

کتابهای ادبی پذیرفته شده و در دست چاپ : تا کنون بیست و هشت عنوان کتاب در انتشارات ستاره جاوید برای انجام بررسی کارشناسی پذیرفته و پس از پذیرش در مراحل مختلف چاپ قرار گرفتند. (بیشتر…)