کتاب های پذیرفته شده  ۱۳۹۸ انتشارات ستاره جاوید
کتاب های پذیرفته شده ۱۳۹۸ انتشارات ستاره جاوید

بدینوسیله به

کتابها ی پذیرفته شده درسه ماهه سوم ۹۷ انتشارات ستاره جاوید
کتابها ی پذیرفته شده درسه ماهه سوم ۹۷ انتشارات ستاره جاوید

بدینوسیله به

کتاب های پذیرفته شده در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷
کتاب های پذیرفته شده در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷

بدینوسیله به آگاهی نویسندگان و شعرای عزیز همکار انتشارات ستاره جاوید می رساند کتاب های ذیل در سه ماهه اول سال جاری پس از بررسی تایید و جهت چاپ پذیرفته شده اند. (بیشتر…)

کتابهای  ادبی  پذیرفته  شده  و  در دست چاپ انتشارات  ستاره  جاوید
کتابهای ادبی پذیرفته شده و در دست چاپ انتشارات ستاره جاوید

تایید شده کتابهای ادبی پذیرفته شده و در دست چاپ : تا کنون بیست و هشت عنوان کتاب در انتشارات ستاره جاوید برای انجام بررسی کارشناسی پذیرفته و پس از پذیرش در مراحل مختلف چاپ قرار گرفتند. (بیشتر…)