معرفی آثار:

آثار رضای بیرجندی به ترتیب انتشار عبارتند از :

۱-یه آسمون ستاره( مجموعه ترانه های کودکانه )،چاپ اول ۱۳۸۹ انتشارات رویش.

۲-در کوچه باغ بیرجند مجموعه غزل ، چاپ  اول ۱۳۹۳ انتشارات فکر بکر .

۳-درلحظه دلواپسی مجموعه غزل، چاپ اول  ۱۳۹۴ انتشارات هزاره ققنوس .

۴-درکوچه باغ نور مجموعه غزل آئینی ، چاپ اول  ۱۳۹۴  انتشارات هزاره ققنوس.

۵-سبد سبد ستاره (مجموعه ترانه های کودکانه )،چاپ اول۱۳۹۶ انتشارات ستاره جاوید .

لازم به ذکر است که کتابهای ردیف اول تا چهارم   در سال ۱۳۹۶ دوباره با تجدید نظرتوسط انتشارات ستاره جاوید

به چاپ رسید.

۶- چکاوک صبور(مجموعه غرل)چاپ اول ۱۳۹۷ انتشارات ستاره جاوید

۷-کوچه دلتنگی (مجموعه غزل) چاپ اول ۱۳۹۷ انتشارات ستاره جاوید

۸-کوثر چشمان تو (مجموعه غزلیات آئینی) چاپ اول ۱۳۹۷ انتشارات ستاره جاوید