تصویر-اقیانوس

انتشارات ستاره جاوید
www.setarejavid.com