فهرست آثار منتشر شده 

«سخن و سخن وران» در دو جلد (۱۳۰۸-۱۳۱۲)

منتخبات ادبیات فارسی (۱۳۱۳)

رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال ‌الدین محمد مشهور به مولوی (۱۳۱۵)

تاریخ ادبیات ایران (۱۳۱۷)

فرهنگ عربی به فارسی (با مشارکت چهار نفر از استادان) (۱۳۱۹)

خلاصه مثنوی، به انتخاب و انضمام تعلیقات (۱۳۲۱)

زنده بیدار (حی بن یقظان) اثر ابن طفیل (تصحیح) (۱۳۳۴)

فیه مافیه از گفتار مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی (تصحیح) (۱۳۳۰)

معارف سلطان‌ العلمل بهاء الدین محمد بن حسین خطیبی بلخی مشهور به بهاء ولد (تصحیح) (۱۳۳۳-۱۳۳۸)

ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی (۱۳۳۳)

احادیث مثنوی (۱۳۳۴)

کلیات شمس یا دیوان کبیر (۱۳۳۶-۱۳۴۸)

معارف برهان‌الدین محقق ترمذی (تصحیح) (۱۳۳۹)

شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری (۱۳۳۹-۱۳۴۰)

مناقب اوحدالدین کرمانی (تصحیح) (۱۳۴۷)

ترجمه رساله قشیریه (تصحیح) (۱۳۴۵)

«شرح مثنوی شریف» در سه جلد (۱۳۴۶-۱۳۴۸)

مجموعه مقالات بدیع ‌الزمان فروزان فر، به کوشش عنایت‌ الله مجیدی (۱۳۵۱)

مجموعه اشعار فروزان فر (با مقدمه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی)

از فروشگاه انتشارات ستاره جاوید تهیه کنید